Vi bryr oss om dina uppgifter!

När ByggRex samlar in, behandlar och lagrar personuppgifter sker detta i varje fall ske på ett lagligt, korrekt och ändamålsenligt sätt och endast i den mån BeyggRex bedömer det nödvändigt. ByggRex behandlar genomgående personuppgifter på ett sätt som undviker att kränka den registrerades personliga integritet. I samtliga fall av personuppgiftsbehandling är ByggRex mycket noga med att personuppgifterna skyddas av lämpliga säkerhetsåtgärder.

Vill du veta mer? Här kan du läsa vår Integritet- & Personuppgiftspolicy:

ByggRex Integritet- och personuppgiftspolicy